Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Factstory, de gebruiker van de voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Indien een aanbieding van gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft gebruiker het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door de gebruiker is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed, c.q. gehonoreerd.

3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van opdrachtgever een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4 Bij het afsluiten van de overkomst geeft de klant toestemming om toegevoegd te worden aan het mailingbestand van de gebruiker. Als onderdeel van de dienstverlening ontvangt de opdrachtgever standaard de nieuwsbrief, die maximaal 4 keer per jaar wordt verzonden. De nieuwsbrief bevat informatie over onze producten, services en relevante updates. De opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich af te melden van de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Het respecteren van de privacy van onze klanten is van groot belang voor ons en wij zullen de verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.”

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.7 Als opdracht geldt alleen hetgeen als zodanig schriftelijk door gebruiker is aanvaard. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van gebruiker vormt tezamen met de algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9 Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Begroting

4.1 Gebruiker maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.

4.2 De begroting bevat een specificatie naar honorarium op basis van de door gebruiker gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten.

4.3 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.

4.4 De begroting kan door gebruiker worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.

4.6 Opdrachtgever zal de begroting van gebruiker binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan de gebruiker retourneren. Op Begrotingen die niet tijdig zijn geretourneerd, kunnen geen rechten meer worden ontleend.

4.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden door gebruiker worden verricht vóórdat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal gebruiker gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

Artikel 5 Uitvoering en levering

5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door gebruiker dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.

5.3 De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar gebruiker is gevestigd. Indien de diensten door middel van elektronisch databeheer worden geleverd, worden de diensten geacht te zijn geleverd zodra zij voor de ontvangende partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat het bericht de mailbox van de ontvanger heeft bereikt.

5.4 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij opdrachtgever.

5.5 Gebruiker kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan opdrachtgever kunnen worden toegezonden. Wanneer opdrachtgever niet binnen 4 werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.

5.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gehanteerde tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten,totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.10 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Tijdsplanning

Tenzij door opdrachtgever schriftelijk is aangegeven dat een termijn van groot belang is geldt de door gebruiker te geven tijdsplanning inzake de opdracht slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.

8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden kan gebruiker de verschuldigde kosten periodiek in rekening brengen.

8.5 Gebruiker is gerechtigd prijsindexering c.q. prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en materiaalkosten aanmerkelijk zijn gestegen.

8.6 Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende kon worden ingeschat door gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.7 Gebruiker zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaan.;

8.8 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Reclame

9.1 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren.

9.2 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is de opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren.

9.3 Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel zijn geschied, behoeven niet meer door bureau in behandeling te worden genomen.

9.4 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 10 Opzegging

10.1 Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits dit schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) en met redenen omkleed geschiedt. Er dient een opzegtermijn van 30 dagen in acht te worden genomen.

10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft de gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Het bedrag voor compensatie wordt gefixeerd op 15% van het overeengekomen honorarium. Daarnaast is de opdrachtgever bij tussentijdse opzegging verplicht om de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden door de gebruiker te vergoeden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling van al hetgeen

verschuldigd is uit hoofde van artikel 23 ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever. Het voorgaande geldt niet indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de gebruiker.

10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden om de door derden gemaakte kosten te vergoeden, indien de gebruiker reeds een of meerdere derden heeft ingeschakeld ten behoeve van de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

10.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker, zal de gebruiker in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever.

Indien deze overdracht extra kosten met zich brengt voor de gebruiker, is de opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden.

Artikel 11 Opschorting

11.1 Indien een van de partijen zijn verbintenis niet nakomt, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van zijn daartegenover staande verplichtingen op te schorten tot maximaal een periode van 2 maanden, mits de niet-nakomende partij hiervan vooraf schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) in kennis is gesteld. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.2 De partij die verplicht is als eerste te presteren is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst te zijner kennis gekomen omstandigheden hem goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen, mits de niet-nakomende partij hiervan vooraf schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) in kennis is gesteld. De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van een partij in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, zal de wederpartij deze partij schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen die partij alsnog zijn verplichting kan nakomen. Indien ook binnen deze termijn toerekenbaar tekort wordt geschoten in de nakoming, heeft de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, alles onverminderd het wettelijk recht om vergoeding van de geleden schade te vorderen.

12.2 Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien de tekortkoming een gevolg is van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De gebruiker is wegens een ontbinding op grond van dit lid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

12.4 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de gebruiker ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de gebruiker vóór de ontbinding

heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

13.1 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en zes maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

13.2 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

13.3 Onder vervaardiging van een periodieke uitgave in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals elektronisch databeheer, ontwerpen, modellen of andere vormgevingen die berusten bij gebruiker voor periodieke uitgaven.

Artikel 14 Meerdere opdrachten voor hetzelfde project

Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpbureaus of reclamebureaus wenst te verstrekken, dient hij de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een ander ontwerpbureau of reclamebureau heeft verstrekt.

Artikel 15 Juistheid van gegevens

Gebruiker mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht / briefing. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Artikel 16 Productiebegeleiding

16.1 Gebruiker zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie) bedrijven te verstrekken opdrachten.

16.2 Gebruiker zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiebedrijf. Gebruiker kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.

16.3 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient opdrachtgever de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.

Artikel 17 Mediacontracten

Alle mediacontracten worden schriftelijk afgesloten na opdracht van opdrachtgever door en op naam van gebruiker. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs geheel af te nemen via gebruiker.

Artikel 18 Auteursrechten

18.1 Alle (auteurs)rechten op alle resultaten van alle werkzaamheden die door de gebruiker zelf voor de opdrachtgever zijn verricht, berusten bij de gebruiker, tenzij tussen partijen (schriftelijk) anders wordt overeengekomen. De auteursrechten blijven ook bij de gebruiker berusten, indien de opdrachtgever of een derde, zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van de auteursrechten, het werk als van hem afkomstig openbaar maakt als omschreven in artikel 8 auteurswet.

18.2 De gebruiker verleent de opdrachtgever het recht om de in dit artikel bedoelde resultaten gedurende de overeenkomst te gebruiken voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.

18.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van de in dit artikel bedoelde resultaten zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan gebruiker verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet (tijdig) door opdrachtgever wordt betaald, gebruiker later gerechtigd zal zijn ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

18.4 Zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van de auteursrechten is het opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in de in dit artikel bedoelde resultaten van gebruiker aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. Gebruiker zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

Artikel 19 Naamsvermelding

19.1 Gebruiker is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze;

19.2 Indien gebruiker dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool c, onder vermelding van naam van de gebruiker en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en / of nummer van een internationaal depot.

Artikel 20 Promotioneel gebruik

Gebruiker zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en / of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 21 Betaling en incassokosten

21.1 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

21.2 Gebruiker is gerechtigd om bij aanvang van een project 50% van de kosten vooraf in rekening te brengen.

21.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

21.4 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

21.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

21.6 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen of niet (tijdige) nakoming van verplichtingen uit contracten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

21.7 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

21.8 Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 22 Afgifte materiaal

Alle materialen en alle digitale informatie en databestanden die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens gebruiker zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen van gebruiker (zoals digitale informatie en databestanden, werktekeningen, artwork, etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

23.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

23.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

23.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

23.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 24 Vrijwaringen

24.1 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

25.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, digitale databestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 25 Overmacht

25.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

25.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

25.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

25.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

25.5 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 26 Geheimhouding

26.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

26.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 27 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 28 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 29 Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel, onder nummer 59718161.